Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Eksport pomidorów z Polski


Dane przedstawione w artykule pochodzą z opracowania dr Bożeny Noseckiej z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej w Warszawie oraz dr Michała Trzęsowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękujemy Autorom za udostępnienie tych informacji (SPPiOpO).   

Autorzy przedstawili kształtowanie się polskiego eksportu oraz importu pomidorów w latach 2004-2012. W tym czasie  eksport polskich pomidorów wykazywał tendencję wzrostową do 2008 roku, w latach 2009-2010 nastąpiło jego znaczne obniżenie, w 2011 r. eksport nieznacznie się podniósł, dopiero 2012 rok przyniósł duży wzrost eksportu – osiągnął on wówczas 95 tys. ton, czyli ponad dwa razy tyle ile eksportowaliśmy na początku analizowanego okresu – w pierwszym roku po wejściu Polski do Unii Europejskiej (rys. 1).

W tych samych latach rosła również ilość pomidorów sprowadzanych do Polski – w 2004 r. było to niecałe 56 tys. ton, w 2012 już 115 tys. ton. Przez większość omawianego okresu sprowadzaliśmy więcej pomidorów z zagranicy, niż eksportowaliśmy. Jedynie w latach 2005 i 2007 wystąpiło niewielkie saldo dodatnie w sprzedaży pomidorów (więcej informacji nt. importu zamieścimy w jednym z kolejnych artykułów).

Rys 1. Eksport i import pomidorów w latach 2004-2012 w tys. ton


                            Źródło: Dane GUS i IERiGŻ w Warszawie, * – Szacunek własny


Eksport pomidorów z Polski wzrósł w 2012r. o 18,1 tys. ton w porównaniu z rokiem 2011 (tab. 1, rys. 2). Znacząco zwiększyła się sprzedaż zagraniczna tego warzywa w kwietniu, maju oraz lipcu – w porównaniu z tymi samymi miesiącami w latach poprzednich.

Tabela 1. Eksport pomidorów z Polski w poszczególnych miesiącach roku (w tys. ton)


Rys. 2. Eksport pomidorów z Polski w poszczególnych miesiącach roku w tys. ton


W 2012 roku aż 63,9% ogólnej ilości wyeksportowanych polskich pomidorów trafiło do trzech głównych odbiorców, wśród których znalazły się wyłącznie kraje zza wschodniej granicy. Najwięcej, bo aż 42,1% ogólnego eksportu tego warzywa w 2012r. trafiło do Rosji, podczas gdy w 2007r. wartość ta wynosiła zaledwie 4,6%. Ważnymi odbiorcami naszych pomidorów są także Białoruś (12,1%) i Ukraina (9,7%).

Wielka Brytania, będąca w 2007r. najważniejszym rynkiem zbytu dla polskich producentów, w 2012 r. wciąż zajmuje ważną pozycję wśród krajów do których eksportuje się pomidory z Polski, odbierając 9,1% całości eksportu (tab. 2, rys. 3). Niestety bardzo małe ilości polskich pomidorów trafiają na rynek naszego zachodniego sąsiada – do Niemiec, które są bardzo ważnym europejskim importerem warzyw.

Tabela 2. Główni odbiorcy pomidorów z Polski w latach 2007-2012 (%)


Rys. 3. Główni odbiorcy pomidorów z Polski w latach 2007 i 2012