Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Warzywa pod osłonami w Polsce – powierzchnia uprawy i produkcja


Dane charakteryzujące powierzchnię uprawy warzyw szklarniowych w Polsce i ich produkcję podajemy na podstawie prezentacji opracowanej przez dr Bożenę Nosecką z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB  w Warszawie oraz dr. Michała Trzęsowskiego z Uniwersytet Przyrodniczego w Poznaniu, za zgodą jej Autorów.

W analizie czynników mających wpływ na krajową produkcję warzyw spod osłon Autorzy opracowania zwracają uwagę, że  Polska  po względem wielkości  produkcji plasuje się na piątym miejscu wśród krajów UE. Jeden z kolejnych ważnych czynników dotyczących naszej branży to sukcesywne zwiększanie wydajności produkcji – podczas gdy powierzchnia upraw utrzymuje się na mniej więcej stabilnym poziomie (powierzchnie uprawi i zbiory Autorzy podają na podstawie statystyk GUS-u z 2012 r.).

Ogólna powierzchnia produkcji warzyw pod osłonami w 2012 r. wynosiła 53 059 tys. m2  – (czyli 5 305 ha), z tego na uprawy szklarniowe przypadało 1 689 ha, a na tunele 3 573 ha.  

Całkowita powierzchnia upraw pomidorów pod osłonami w analizowanych 8 latach mieściła się w zakresie od 2 419 ha – w 2004 r. do 2 203 ha – w 2012 r., z tego na szklarnie przypadało, odpowiednio 1 145 ha oraz 9 945 ha, a na tunele, odpowiednio 1 278 ha oraz 1 238 ha  (patrz rys. 1).

Rys. 1. Powierzchnia uprawy pomidorów pod osłonami w haMimo mniej więcej stabilnej powierzchni upraw pomidorów a ciągu analizowanych 8 lat systematycznie rosła ilość owoców zbieranych z tych upraw owoców – podczas gdy w 2004 r. ogółem zebrano 369 tys. tom pomidorów, to w 2012 r., mimo mniejszej powierzchni uprawy (patrz tekst wyżej) zebrano prawie 500 tys. ton pomidorów (patrz rys. 2). Pomidory szklarniowe mają w ogólnych zbiorach nieco wyższy udział niż tunelowe – w 2012 r. ze szklarni zebrano 277 tys. ton tych warzyw, z upraw w tunelach 221 tys. ton.

Rys. 2. Zbiory pomidorów pod osłonami w tys. tonOgólna powierzchnia uprawy ogórków pod osłonami w ostatnich z analizowanych lat (2011 i 2012) wynosi około 1200 ha (1 212 ha w 2011 r. i 1 209 ha w 2012 r.).  Na tę powierzchnię składały się uprawy w szklarniach ( 5 216 ha w 2011 r.  i  4 219 ha w 2012 r.) oraz w tunelach (6 860 ha w 2011 r. oraz 7 744 ha w 2012 r.). W statystykach odnotowywane są również uprawy ogórków w inspektach, nie mają jednak wielkiego znaczenia gospodarczego (w ubiegłym roku inspektowe uprawy ogórków zajęły niecałe 13 ha – patrz rys. 3).

Rys. 3. Powierzchnia upraw ogórków pod osłonami w haW minionym okresie wzrosła także nieznacznie produktywność upraw ogórków – w 2004 r. przy powierzchni uprawy wynoszącej 1309 ha zbiory wyniosły 208 tys. ton. W 2011 r. z powierzchni 1 212 ha zbiory tych warzyw ogółem wyniosły 214 tys. ton, a w 2012 z podobnego areału, wynoszącego  1 209 ha, zebrano 238 tys. ton – czyli więcej niż rok wcześniej (patrz rys. 4).

Rys. 4. Zbiory ogórków pod osłonami w tys. tonOgólną powierzchnię uprawy pozostałych warzyw pod osłonami ocenia się na około  1 864 ha – z tego uprawy w szklarniach zajmują tylko 2 73 ha, w tunelach 1 560 ha, a w inspektach – 30 ha.